linux操作系统 zsh命令手册

zsh

Z SHell. 与 bashsh 兼容的命令行解释器. 更多信息:https://www.zsh.org.

  • 启动交互式解释器:

zsh

  • 执行从参数传入的命令:

zsh -c {{command}}

  • 从文件执行命令 (脚本):

zsh {{file}}

  • 从文件执行命令并将执行过的命令打印到终端:

zsh -x {{file}}