Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux javac 命令手册

javac

Java 程序编译器.

  • 编译一个 .java 文件:

javac {{文件名.java}}

  • 编译多个 .java 文件:

javac {{文件名1.java}} {{文件名2.java}} {{文件名3.java}}

  • 编译当前目录内所有 .java 文件:

javac {{*.java}}

  • 编译一个 .java 文件并将生成的 class 字节码文件放入一个指定目录:

javac -d {{输出目录}} {{文件名.java}}