Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux atq 命令手册

atq

列出当前用户的at任务列表

补充说明

atq命令 显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。

语法

atq [-V] [-q 队列] [-v]

选项

-V:显示版本号;
-q:查询指定队列的任务。

实例

at now + 10 minutes
at> echo 1111
at> <eot>
job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013

atq
3       Fri Apr 26 12:56:00 2013 a root