Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux ar 命令手册

ar

创建,修改,提取库文件 (.a, .so, .o).

  • 从库文件中提取全部成员:

ar -x {{a 文件}}

  • 列出库文件中的成员:

ar -t {{a 文件}}

  • 替换或添加文件到库文件:

ar -r {{要被添加内容的 a 文件}} {{o 文件 1}} {{o 文件 2}} {{o 文件 3}}

  • 插入对象文件索引(相当于使用ranlib):

ar -s {{a 文件}}

  • 使用文件和附带的目标文件索引创建存档:

ar -rs {{a 文件}} {{o 文件 1}} {{o 文件 2}} {{o 文件 3}}