Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux apktool 命令手册

apktool

APK文件反编译工具 更多信息: https://ibotpeaches.github.io/Apktool/.

  • 反编译:

apktool d {{应用.apk}}

  • 将一个文件夹打包为apk文件:

apktool b {{路径/到/目录}}

  • 安装并存储框架:

apktool if {{框架.apk}}