Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux adduser 命令手册

adduser

添加用户的工具.

  • 创建一个新用户,在默认路径创建 home 目录,并提示用户设置密码:

adduser {{用户名}}

  • 创建一个新用户,不生成 home 目录:

adduser --no-create-home {{用户名}}

  • 创建一个新用户,并在指定路径下创建 home 目录:

adduser --home {{home 路径}} {{用户名}}

  • 创建一个新用户,并指定登录 shell:

adduser --shell {{shell 路径}} {{用户名}}

  • 创建一个新用户,并指定其用户组:

adduser --ingroup {{用户组}} {{用户名}}