Hi, Linuxer!

这是一个简单直观的Linux命令手册网站,希望对你有用。

Linux命令手册公众号

关注公众号获取pdf命令手册

Linux ab 命令手册

ab

Apache 基准测试工具.最简单的压力测试工具.

  • 向目标 URL 执行 100 次 HTTP GET 请求:

ab -n {{100}} {{url}}

  • 使用 10 个并发请求,同时向目标 URL 执行 100 次 HTTP GET 请求:

ab -n {{100}} -c {{10}} {{url}}

  • 使用 keep alive:

ab -k {{url}}

  • 为基准测试设置最大的测试时间(单位:秒):

ab -t {{60}} {{url}}